fbpx

Helga Kromp-Kolb

Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb

Osobnost GREEN BRANDS Rakousko 2018

Mezinárodně uznávaná klimatoložka a oddaná vědkyně


Změna klimatu je jejím životním tématem. Rakouská „vědkyně roku 2005“, která právě dosáhla 70 let, nikdy nepřestane obracet pozornost veřejnosti na důsledky změny klimatu: „Pokud neuděláme nic pro boj proti změně klimatu, dojde ve velkém měřítku k ozbrojeným konfliktům, které budou způsobeny nedostatkem vody, katastrofami sucha, stoupající hladinou moře a dalšími extrémními událostmi.“ Nastiňuje pochmurné scénáře, které ukazují, že nedostatek povědomí o životním prostředí povede k selhání, což by bylo pro nás všechny fatální.

Na druhé straně to ukazuje, že hrozbu, kterou změna klimatu může představovat, lze také považovat za příležitost k provedení změn, které měli být už dávno raelizované, a že opatření nezbytná pro ochranu klimatu mají také jiné žádoucí účinky.

Již během svých studií meteorologie na vídeňské univerzitě v 70. letech se Helga Kromp-Kolbová dostala do kontaktu s tématem změny klimatu, které mělo formovat její pozdější výzkum. Po získání doktorátu v roce 1971 nejprve pracovala jako výzkumná asistentka na vídeňské univerzitě,  v roce 1982 habilitovala v  speciálním oboru meteorologie životního prostředí a zřídila Katedru environmentální meteorologie na Ústředním ústavu pro meteorologii a geodynamiku.

Poté byla jmenována profesorkou meteorologie a klimatologie na Univerzitě přírodních zdrojů a aplikovaných věd ve Vídni (BOKU), kde v roce 2010 založila „Centrum pro globální změnu a udržitelnost“, které vedla až do svého odchodu do důchodu v roce 2017.

Ve svém výzkumu se zaměřuje na meteorologii životního prostředí, zejména na rozptyl znečišťujících látek v atmosféře a změnu klimatu. V posledních letech se její práce zaměřila také na otázky udržitelného rozvoje, transformace společnosti a nezbytného posunu paradigmatu ve vědě a společnosti. Je jednou ze spoluzakladatelů Aliance udržitelných univerzit v Rakousku.

Hlas Helgy Kromp-Kolbové však má váhu nejen ve vědě, ale také v politice a podnikání. Působila jako poradce několika rakouských spolkových vlád a mimo jiné byla předsedkyní Fóra pro atomové otázky, členkou poradní rady odborníků Fondu pro změnu klimatu a energetiku a vědeckou poradkyní v Postupimském institutu pro výzkum dopadů na klima.

Pomohla také při založení Střediska pro změnu klimatu v Rakousku (CCCA). CCCA, síť institucí pro výzkum klimatu v Rakousku, je ústředním kontaktním místem pro výzkum, politiku, média a veřejnost ve všech otázkách týkajících se výzkumu klimatu v Rakousku.

kolb_05
kolb_04
kolb_03

Helga Kromp-Kolbová neúnavně bojuje za to, aby změna klimatu nebyla jen tématem pro elity, ale aby ji pochopili všichni. V roce 2005 vydala „Černou knihu o změně klimatu“, ve které snadným a srozumitelným způsobem představuje složité vědecké souvislosti.

Ve své druhé, brzy zveřejněné knize, tato proslulá vědkyně apeluje na každého z nás, že je třeba se znovu zamyslet, aby se důsledky změny klimatu udržely v mezích. Hurikány, záplavy, sucha – extrémní povětrnostní události způsobené změnou klimatu jsou nyní až příliš často příčinou místních a regionálních konfliktů, které vedou k válce, teroru, migraci a boji. Obzvláště ohroženi jsou slabší členové společnosti. Menší množství srážek vede k propuknutí hladomoru, zejména v chudších zemích.

V některých rozvojových zemích je těžce vydobyté živobytí během několika hodin pravidelně ničeno tajfunem nebo hurikánem  – to vše jsou důsledky změny klimatu, které přímo ovlivňují obyvatelstvo a v budoucnu se stanou extrémnějšími a častějšími,  řekla Kromp-Kolbová.

Důsledky změny klimatu však pociťujeme také v průmyslových zemích. V roce 2003 se asi 30 000 lidí stalo obětí velké vlny veder v Evropě, mezi nimi zejména starší lidé žijící sami a sociálně znevýhodnění lidé.

Zemědělství trpí pozdními mrazy, povodněmi, suchem, krupobitím a novými škůdci a chorobami. Zimní turistika bojuje proti nedostatku sněhu – sotva existuje průmysl, který by nebyl ovlivněn.

„Výzvou je zajistit dobrý život všem v rámci ekologicky definovaných limitů. To vyžaduje hlubokou transformaci společnosti a vyvolává velmi zásadní otázky týkající se hodnot společnosti,“ napomíná.

Změna klimatu je důsledkem nadměrného využívání zdrojů našeho globálního ekosystému. Postupné ukončení používání fosilní energie není trivialita, nic, co lze řešit čistě technologicky, ale také vyžaduje strukturální změny a změny životního stylu každého jednotlivce.

Pociťuje bezmocnost, že pro vyřešení problému se stále dělá tak málo; že příležitosti k zastavení změny klimatu se nevyužívají. Ale jako několikanásobná rakouská národní šampionka v orientačním běhu a dlouhodobá trenérka národního týmu je vytrvalá a odhodlaná. Díky své popularitě a neustálému úsilí o zvýšení povědomí o životním prostředí dosáhla mnoha úspěchů a motivovala mnoho lidí.

Helga Kromp-Kolbová byla za to mnohokrát oceněna. Je rakouskou „vědkyní roku 2005“. Tato cena oceňuje výzkumné pracovníky, kteří svou práci a obor představují široké veřejnosti srozumitelným způsobem a zvyšují tak povědomí o rakouském výzkumu. V roce 2006 obdržela také Zlatý odznak za zásluhy spolkové země Vídeň a cenu Panda WWF. V roce 2008 získala Cenu za ochranu klimatu rakouské pojišťovny pro krupobití a v roce 2013 obdržela Čestný stříbrný odznak Za zásluhy o Rakouskou republiku. O rok později získala ocenění „Budování budoucnosti“, které je pod patronací německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a vyznamenává každé dva roky vynikající osobnost veřejného života, která poskytuje své služby ve špičkovém vědeckém výzkumu nebo se zasazuje o mimořádný společenský závazek. Sotva najdeme někoho jiného, o kom toto platí více než o Helze Kromp-Kolbové.

kolb_02
kolb_01

Helga Kromp-Kolbová však není jen renomovanou vědkyní v oblasti klimatu, ale také skutečnou kosmopolitní osobností: narodila se ve Vídni v roce 1948, jako dcera diplomata vyrůstala ve Francii, Lucembursku, Indii a Rakousku. Později byla také zvána z Rakouska do jiných zemí. Mimo jiné vyučovala v USA jako docentka na Státní univerzitě v San José v Kalifornii. Helga Kromp-Kolbová je vdaná za výzkumníka v oblasti rizik Prof. Wolfganga Krompa.

Často frustrující, ale na druhé straně také hluboce vzrušující a uspokojující – takto popisuje Kromp-Kolbová své zaměstnání zabývající se změnou klimatu, pravděpodobně největší výzvou naší doby. Při dialogu s vědci z jiných oborů a prozíravými, kreativními lidmi z občanské společnosti, obchodu a politiky však říká, že se nastiňuje možnost pozitivní změny – a to je přesně to, čemu je zapotřebí se věnovat.

Na pesimismus je příliš pozdě. Je třeba jednat. Musíme začít okamžitě! Tato renomovaná vědkyně je přesvědčena, že lidé coby nejsilnější tvůrčí síla nesou obrovskou odpovědnost. Změna klimatu nabízí obrovskou příležitost k transformaci. S odvahou, upřímně a energicky bojuje po desetiletí za větší povědomí o tom, jak může společnost čelit změně klimatu a ukazuje cesty k budoucnosti bezpečné pro naše vnoučata. Helga Kromp-Kolbová za svou působivou angažovanost a vytrvalé úsilí získala ocenění osobnost GREEN BRAND Rakousko 2018.