fbpx

Ocenění GREEN BRANDS je jedinečné a nabízí svým držitelům vícero výhod

Pečeť GREEN BRAND je od 27. listopadu 2019 chráněna jako evropská záruční značka pro ekologicky udržitelné podniky a výrobky. Možnost získat záruční značku existuje v Evropské unii teprve od 1. října 2017. Pro vnitřní trh bylo potřeba vytvořit objektivní a spolehlivý garant existence certifikovaných vlastností. Spotřebitelé by měli mít možnost skutečně důvěřovat certifikaci vlastností podniků, výrobků a služeb. A společnosti by měly mít k dispozici skutečné důkazy o těchto vlastnostech, aby je mohly účinně vyzdvihnout i v hospodářské soutěži.

Pečeť GREEN BRAND je jednou z mála pečetí udržitelnosti, které dosud dosáhly tohoto chráněného statusu. Zejména v dnešní době snahy o zachování ekologických základů naší existence je takovýto způsob prokázání, ochrany a marketingu ekologicky udržitelných výkonů důležitější než kdy jindy. Pouze pokud bude existovat ověřitelný důkaz o poskytování ekologických služeb, bude existovat skutečná konkurence takových výkonů, a tím i nezbytný pokrok pro zachování naší existence. Pečeť GREEN BRAND plní v tomto ohledu důležitou funkci pro podniky, spotřebitele i společnost. důležitou funkci.

Certifikační značka, kterou vytvořila Evropská unie, je přesně přizpůsobena účelu osvědčování určitých vlastností podniků nebo výrobků. Pečeť GREEN BRAND tedy osvědčuje výhradně ekologickou udržitelnost společností nebo výrobků. Kdo se touto pečetí odlišuje od společností a výrobků, které tyto vlastnosti udržitelnosti nemají, a od výrobků, které tyto vlastnosti udržitelnosti nemají. Pečeť GREEN BRAND tak dává společnostem, které jsou skutečně společnostmi, jež fungují skutečně udržitelným způsobem, významnou konkurenční výhodu.

Ústředním prvkem evropské certifikační značky je certifikační postup. Evropská unie jej navrhla tak, aby byl velmi transparentní, umožňoval jeho ověřování a vytvářel důvěru. Podmínky pro získání značky jsou stanoveny ve stanovách statutu záruční značky. Podléhají velmi intenzivnímu zkoumání Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Do podmínek může nahlédnout každý. Každý se tedy může také přesně podívat, co je přesným obsahem certifikace.

Proces certifikace je také zcela objektivní. Falšování jeho výsledků je prakticky nemožné. Vlastník certifikační značky (tj. organizace GREEN BRANDS) jej nemůže ovlivnit. Test probíhá nezávisle na něm. Aby byla dále zajištěna objektivita certifikace, musí být vlastník certifikační značky vůči certifikovaným společnostem a výrobkům zcela neutrální. Organizace GREEN BRAND nemá žádné organizační ani ekonomické vazby na certifikované společnosti a nesmí tak činit. certifikovaných společností a nesmí tak činit. Vlastník certifikační značky nemůže poskytovat záruku na své vlastní zboží nebo služby. Vlastník certifikační značky nesmí ani nesmí vykonávat obchodní činnost zahrnující dodávku zboží nebo služeb, na které je záruka. existuje. Kromě toho nesmí mít žádný podnikatelský zájem na certifikaci jiných společností. na certifikaci jiných společností. Výrobce například nemůže získat certifikaci záruční značky řemeslníků, kteří používají jeho výrobky a kteří mají speciální výrobky a musí k tomu mít speciální odborné znalosti. musí mít. Nesmí být ani konkurentem certifikovaných certifikovaných společností. Kdo tyto požadavky nesplňuje, nezíská registraci záruční značky.

Mnohé benefity pro oceněné značky

Záruční značka musí být také snadno rozpoznatelná. Nesmí se například skládat pouze z popisu výrobků. Každý by měl být schopen rozpoznat, že zde skutečně došlo k objektivní certifikaci. Je zřejmé, že tento nový nástroj přísné ochrany je velkým krokem vpřed pro vnitřní trh Evropské unie. Pouze v případě, že podniky/výrobky obdržely takovouto objektivní certifikaci, mohou pečeť používat. Kdo ověřením udržitelnosti neprojde nebo se mu nepodrobil, nesmí pečeť GREEN BRAND používat. Pečeť GREEN BRAND tak vytváří žádoucí základ pro důvěru spotřebitelů a spravedlivou hospodářskou soutěž. Každý, kdo uvidí pečeť GREEN BRAND, si může být jistý, že požadované vlastnosti udržitelnosti jsou skutečně přítomny. Díky pečeti se tak vlastnosti udržitelnosti podniků a výrobků stávají na trhu rozlišovacím znakem. Je pravda, že pečetě v oblasti životního prostředí a udržitelnosti existovaly vždy. Je jich také velmi mnoho a jejich rozmanitost je někdy matoucí. Zpravidla jsou však chráněny pouze jako ochranná známka jedné společnosti nebo jako ochranná známka sdružení pro velký počet společností. Podle svého účelu však tyto ochranné známky pouze osvědčují, že výrobky a služby pocházejí od určité společnosti nebo skupiny společností.
Neprokazují existenci specifických vlastností výrobků a služeb. Na potvrzení udržitelnosti se proto jejich ochrana nevztahuje. Vlastník těchto ochranných známek ani nemusí být neutrální a nezávislý. Nemusí také zveřejňovat podmínky své certifikace.
Je zřejmé, že tento rámec je nedostatečný k vytvoření potřebné důvěry spotřebitelů a k objektivnímu zdůraznění skutečné výkonnosti podniků na vnitřním trhu. Předchozí systém ochranných známek byl pro certifikaci vlastností nevhodný.
Důležité značky kvality, které navzdory těmto nedostatkům v právní struktuře již v minulosti splňovaly podmínky pro certifikační značku, a proto se právem těšily zvláštní důvěře, jsou nyní registrovány také jako evropské certifikační značky. Příkladem je pečeť TÜV SÜD, TÜV NORD nebo značky kvality RAL. Pokud se nyní na výrobcích nebo v reklamě certifikovaných společností objevuje pečeť kvality GREEN BRAND registrovaná jako certifikační značka, je to zárukou, že veřejně požadované podmínky udržitelnosti byly skutečně splněny. Pečeť má proto velký význam. Jako záruční značka má status důkazu udržitelnosti. Podniky, které pečeť získaly, by měly ve vlastním zájmu odkazovat na její význam ve své reklamě a na svých výrobcích. Koneckonců poskytly důkaz udržitelnosti a měly by pečeť používat jako prodejní argument tohoto úspěchu.

Autorem článku je Prof. Dr. Paul Lange

Prof. Dr. Paul Lange je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Siebeke, Lange, Wilbert v Düsseldorfu, jedné z předních advokátních kanceláří v oblasti národního a mezinárodního práva ochranných známek a označování. Pro Prof. Langeho jsou ochranné známky a další označení společnosti především ústředním prvkem v komunikaci se zákazníky po celém světě. V souladu s tím poskytuje poradenství a zastupuje marketingově orientované velké a střední podniky ve všech právních otázkách známkového práva. Je autorem dvoutisícistránkového standardního díla o německém a evropském známkovém právu s názvem Německé a evropské známkové právo s názvem „Marken- und Trademark Law“. Je rovněž editorem a spoluautorem díla „Mezinárodní známkové právo“ s názvem 22 renomovaných publikací Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts“ (Mezinárodní příručka známkového práva a práva ochranných známek).